Menu

Vyhledávání

Novinky na stránkách ADMINu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás jménem naší asociace pozvat na již tradiční Celostátní konferenci pracovníků domovů mládeže a internátů ČR, která se v letošním roce uskuteční v termínu 2. – 3. června 2023 v Hradci Králové.
Jejím programem jsme se snažili reagovat na Vaše požadavky a také aktuální problémy naší praxe.
Bližší informace spolu s odkazem na elektronickou přihlášku naleznete v přiložené pozvánce ZDE. S přihlášením na konferenci doporučujeme neváhat, protože každoročně je zájem o tuto akci velký a přihlašování bude muset být, stejně jako v předchozích letech, ukončeno po naplnění kapacity prostor.
Připomínáme, že jednomu účastníkovi z členské organizace ADMIN ČR, z.s. bude uhrazen členský příspěvek na konferenci ve výši 2 700,- Kč z rozpočtu asociace.
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na hlavního organizátora Mgr. Bc. Marcelu Novákovou (tel. 606 787 373, e-mail: novakova@cvhk.cz).
Těšíme se na případné setkání s Vámi v Hradci Králové.

19.04.2023 (ph)


Oznamujeme, že dne 31. 3. 2023 se uskuteční členská schůze ADMIN z.s. - pozvánka

29.03.2023 (ph)

Vláda ČR rozhodla s účinností od 1.9.2022 o zvýšení platových tarifů pro zaměstnance, kteří jsou odměňováni podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě. V případě škol a školských zařízení se toto zvýšení platových tarifů týká všech nepedagogických pracovníků, kteří vykonávají práci v pracovním poměru (netýká se tedy samozřejmě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr). V aktuální tabulce platových tarifů pro nepedagogy je promítnuta  i nejnižší úroveň zaručené mzdy podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Žlutě zvýrazněné tarify jsou pod úrovní zaručené mzdy a je tedy nutné u zaměstnanců, kteří pobírají pouze takto nízký tarif, provést dorovnání do výše zaručené mzdy. Tato změna platových tarifů samozřejmě vyžaduje vydání nového platového výměru každému z nepedagogů, jehož účinnost se stanoví od 1. 9. 2022. Skutečnost, že bude platový tarif předáván nepedagogům až nyní v průběhu měsíce září není na závadu, protože nařízení vlády, kterým byly tarify zvýšeny (jde o nařízení vlády č. 264/2022 Sb.), bylo vyhlášeno až 31.8.2022, tj. vláda sama nedala zaměstnavatelům žádný prostor ke včasné administraci těchto změn.

13.09.2022 (vš)

Aktualizace stránky s metodickými materiály obsahuje stanovisko MŠMT k přijímání žáků k ubytování dle správního řádu.
1. 4. 2022 (vš)

Byl aktualizován seznam členských organizací, kterých je v dané chvíli 88 ze všech krajů.
20. 3. 2022 (vš)

Oznámení. Z důvodu nárůstu pozitivních Covid-19 byla zrušena akce Konference pracovníků DMI, která se měla konat ve dnech 26. a 27. listopadu. Přihlášení účastníci byli informováni e-mailem.
24. 11. 2021 (vš)

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací. V plném znění ZDE. Má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování a zařazování do platových tříd. Aktualizace provedená v září 2021 reaguje na změny v nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a dále na novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1. 9. 2021), která vyčleňuje zvláštní příplatek za výkon prací třídního učitele do samostatné skupiny zvláštních příplatků.
Nově obsahuje možnosti hodnocení vedoucích pedagogických pracovníků zřizovateli.
12. 11.2021 (vš)

Nabízíme účast na vzdělávacích akcích v Hradci Králové.
Stres a syndrom vyhoření - 8. října 2021
Celostátní konference pracovníků DMI - 26. až 27. listopadu 2021
Otázky etického vychovatelství - 14. ledna 2022
Přihlášky zasílejte na adresu pořadatele - Školské zařízení pro DVPP v Hradci Králové (cvkhk.cz). Členské organizace ADMIN ČR mohou požádat o příspěvek na vzdělávací akce.
9. 9. 2021 (vš)

Členské poplatky na rok 2021 jsou stanoveny na 1 000 Kč pro členské organizace spolku, které uhradily v r. 2020 plný příspěvek ve výši 2 000 Kč. Ten však nemohl být ze známých důvodů realizován zejména formou poplatků za akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V r. 2021 očekáváme návrat k obvyklé činnosti spolku, a proto byl novým členským organizacím (vstup po 1. 1. 2021) předepsán členský příspěvek v plné výši, tj. 2 000 Kč. Se splatností příspěvku neotálejte. Děkujeme.
17. 5. 2021 (vš)

Dotazem na MŠMT ČR bylo ověřeno, že školy a školská zařízení nejsou podnikatelským subjektem, ale právnickou osobou, a proto se jich v současné době povinné testování zaměstnanců netýká.
Dále sdělujeme, že na jarní období připravujeme vzdělávání pedagogických pracovníků DM a internátů on-line formou. Průběžně probíhá poradenská a metodická pomoc na základě požadavků a dotazů členských organizací ADMIN ČR.
11. 3. 2021 (vš)

Kolegyně a kolegové, příjměte mé blahopřání k Vánočním svátkům a novému roku 2021. Současně Vám sděluji, že z důvodu pandemie Covid-19 a nemožnosti organizovat konferenci pracovníků DM a další vzdělávací akce nebude požadována úhrada členského příspěvku za r. 2021.
Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR
17. 12. 2020 (vš)

Předkládáme dokument vztahující se k aktualizaci vyhlášky o krajských normativech. Úpravy upravují financování dětských domovů a středisek volného času. Přesto - připomínky a podněty k návrhům zasílejte e-mailem předsedkyni asociace do 10. 11.
1. 11. 2020 (vš)

Byl aktualizován seznam členských organizací.
16. září 2020 (vš)

Milé kolegyně, vážení kolegové,
školní rok jsme zahájili s vírou, že bude už klidnější a k nám všem přívětivější. Také doufám, že jste načerpali dostatek energie do další práce a ke zdolávání překážek, které nám může přinést epidemiologická situace v ČR nebo na našem zařízení.
Určitě jste prostudovali Manuál MŠMT ČR a ujasnili si všechna hygienická a bezpečnostní opatření. Ráda bych Vás upozornila na tu část dokumentu, která se týká úhrady za ubytování v případech, kdy v DM budou žáci pozitivní na Covid-19, jimž bude následně nařízena karanténa. Čtěte v manuálu od str. 9.

Obecně lze říci, že úplata za ubytování se oproti stávající praxi nemění. Žák v karanténě je nemocný žák, jeho nepřítomnost je omluvená, ale vyhláška 108/2005 Sb. snížení úplaty neumožňuje. Snížení úplaty připadá do úvahy bude-li DM uzavřen a v případech, kdy žák nebude moci z důvodu organizace vyučování opakovaně navštěvovat školu a také DM. Za normální situace jde o případy, kdy žák střídá teoretické vyučování s praktickou přípravou a v jedné z těchto forem vzdělávání nemá potřebu být ubytován. V této "nenormální době" může ředitel uvažovat o poměrném snížení úplaty například i v případech, kdy žákova třída či škola bude podruhé (tedy opakovaně) umístěna v karanténě. Úplata ubytování na internátě se stanoví úměrně počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován (zde beze změn). Pravomoc ředitele snížit nebo i prominout úplatu je dána školským zákonem a je plně v jeho pravomoci se svobodně a uvážlivě rozhodnout.

Přeji nám všem, aby se nám zákeřný virus obloukem vyhnul. Mgr. S. Nekolová

Verze "manuálu" MŠMT aktualizovaná 24. 8. 2020 ke stažení ZDE.

2. září 2020 (sn)

Přeji všem pracovníkům domovů mládeže a internátů úspěšný nový školní rok a hladké zvládnutí všech překážek, které před nás staví neustále se měnící epidemiologická situace. 
Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR z. s.

MŠMT vydalo v souvislosti se zahájením školního roku, změnami ve školském zákonu (principy vzdělávání na dálku) a měnícími se protiepidemiologickými opatřeními sadu dokumentů s doporučeními a informacemi.
1) Průvodní dopis ministra školství
2) Doporučení ČŠI k organizaci vzdělávání
3) Manuál k provozu škol (covid-19)
4) Letáky (příl. k manuálu)
5) Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku
Doporučujeme dobře prostudovat zejména dokument pod č. 3, popřípadě vypracovat doplněk vnitřního řádu v souvislosti s covid-19, příp. epidemiologickou situací obecně. Pokyny zasahují i do oblasti úplaty za ubytování. Důležité bude zejména informovat ještě před nástupem rodiče a zletilé žáky (ochranné prostředky aj.)
18. srpna 2020 (vš)

O prázdninách se bude řídit provoz škol a školských zařízení pokynem MŠMT.
9. července 2020 (vš)

MŠMT vydalo dokumenty a pokyny k závěru školního roku v souvislosti s epidemiologickými opatřeními. Jde o další rozvolnění opatření od 22. 6. s možností organizovat akce, které se váží ke konci škol. roku, jako např. předání vysvědčení všem žákům, focení apod. K tomu přikládáme výklad MŠMT a jeho leták.
16. června 2020 (vš)

Dotazem na MŠMT bylo zjištěno, že snižování počtu žáků přijímaných k ubytování ve školním roce 2020/21 se neplánuje, ale nelze vyloučit vyšší nároky na hygienická opatření. Toto sdělení je signováno Mgr. Starou po konzultaci s ředitelem odboru ing. Bannertem.
3. června 2020 (vš)

Poskytujeme upravený manuál pro střední školy, který díky příznivému vývoji epidemiologické situace umožňuje od 8. 6. 2020 osobní přítomnost žáků nižších ročníků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. A již od 1. 6. se umožňuje prezenční přítomnost žáků středních škol na praktickém vyučování. Vždy ale bude záležet na konkrétních podmínkách každé školy, do jaké míry a v jaké podobě či rozsahu tuto možnost využije. Pokud žáci využijí této možnosti, bude jim umožněno také ubytování ve školských ubytovacích zařízeních, ke kterému se musí přihlásit. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter aktivit nemusí být skupiny těchto žáků nebo studentů neměnné. Hlavní vzdělávací aktivitou bude pro tyto žáky a studenty až do 30. 6. 2020 vzdělávání na dálku. Připojujeme i dopis ministra školství ze dne 27. 5. k aktuální situaci.
28. května 2020 (vš)

V souvislosti s uvolňováním hygienických a epidemiologických opatření k 11. květnu 2020 zveřejňujeme dopis ministra školství, soubor hygienických pravidel při ubytování žáků závěrečných ročníků škol a působení zaměstnanců v materiálu Ochrana zdraví a provoz DMI do konce školního roku 2019/20 a tiskopis čestného prohlášení zákonných zástupců nebo zletilých žáků o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Doporučujeme zveřejnění vybraných dokumentů a čestného prohlášení na webových stránkách domova nebo školy. Žáci by měli být informováni o podmínkách ubytování a nutnosti podpisu čestného prohlášení ještě před nástupem do DM. Současně upřesněte den a hodinu zahájení provozu.

4. května 2020 (vš)

Dotazem na MŠMT bylo ověřeno, že v současné době, kdy je přerušena výuka na všech školách, může být uplatněno ustanovení § 5 odst. 4 vyhlášky 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, a ubytovaným může být přiměřeně snížena úplata za ubytování.
17. března 2020 (vš)

Materiál č.j. MSMT-168/2020 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2020.
30. ledna 2020 (vš)

Vážení kolegové, partneři, ale i přátelé,
dovolte mi touto cestou poděkovat a ocenit Vás za to, co děláte a že vůbec jste!
Každý rok mě něco nového naučí. V tomto roce, roce 2019, jsem se naučila a několikrát přesvědčila o tom, že osobní kontakt, pochopení a vzájemná podpora je to nejvíc, co člověk může dostat i dát. Proto Vám ze srdce děkuji za to, že s Vámi mohu spolupracovat a že podporujete, co je podle mě důležité, tedy práci s dětmi a mladými lidmi.

Přeji Vám klidné svátky strávené s těmi nejbližšími a v roce 2020 Vám přeju co nejvíce osobních kontaktů. Pěkné, nejen sváteční, dny.

Sylva Nekolová, předsedkyně spolku
18. prosince 2019

Dáváme k dispozici dvě z prezentací uvedených na Konferenci pracovníků DMI v Hradci Králové. Prezentaci zjištění a požadavků České školní inspekce v DM a prezentaci k realizaci a administraci šablon. Duplicitně najdete na stránce Metodické materiály/Organizace v DM.
Aktualizace 18. listopadu 2019 (vš)

Zveřejňujeme: složení Krajských rad CZESHA a zástupce ADMIN z.s. v krajských radách.
Aktualizace 8. listopadu 2019 (vš)

Školské odbory vyzvaly ke stávce na den 6. listopadu 2019. Na tomto místě zveřejňujeme výzvu k zakládání stávkových výborů a dopis ČMOS pracovníků školství ředitelům škol a školských zařízení. Stávku podporuje Unie školských asociací ČR CZESHA, která vydala své stanovisko k odměňování ve školství. ADMIN ČR z.s. se s tímto stanoviskem ztotožňuje.
Aktualizace 4. listopadu 2019 (vš)

Po roce je tu opět konference pracovníků DMI! Uskuteční se ve dnech 8. a 9. listopadu v Hradci Králové a program nabízí opět zajímavá témata. Pozvánku na konferenci si stáhněte ZDE. Z rozpočtu spolku bude uhrazen účastnický poplatek za jednoho účastníka z organizace, která je členen ADMIN ČR z. s. Omlouváme se za mylnou informaci zveřejněnou 3. října.
Aktualizace 8. října 2019 (vš)

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  v Hradci Králové připravuje také na 1. pololetí škol. roku pro pedagogické pracovníky DM zajímavé vzdělávací akce. Už 4. října se uskuteční seminář Základy finanční gramotnosti pro vychovatele jako příspěvek k rozšíření právního vědomí v rámci prevence rizikového chování.  10. ledna 2020 se proběhne vzdělávací akce na téma Bezpečnostně právní aspekty rizikového chování dětí a mládeže. Členové spolku ADMIN ČR mohou požádat o úhradu účastnického poplatku. Podrobnosti ke způsobu úhrady žádejte u předsedkyně spolku. Bližší informace pod odkazy nebo na stránce Nabídka vzdělávacích akcí. Přihlašujte se k účasti výhradně přes webové stránky ŠZ pro DVPP.
Aktualizace 17. září 2019 (vš)

Po prázdninách nabízíme první aktualizaci. MŠMT vydalo aktualizovaný Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků. Podnětem k jeho vypracování byla novela nařízení vlády o platových poměrech a změna v katalogu prací k 1. 1. 2018, a dále tato aktualizace rozšiřuje text výkladu zejména s ohledem na odměňování a vykazování činností podporovaných z tzv. šablon. Pozitivní je, že na rozdíl od vychovatele ve ŠD nebo ŠK začíná výklad pracovní náplně vychovatele v DM až od 9. platové třídy (!). Výklad je k nahlédnutí i na stránce Metodické materiály/Pracovní právo a odměňování. Na pomoc vychovatelům k provádění pedagogické diagnostiky najdete na stránce Metodické materiály/Organizace práce vychovatele pomůcku obsahující malý slovník diagnostických pojmů a ukázku záznamu z poznávací činnosti vychovatele.

Předsedkyně spolku přeje všem pracovníkům členských organizací, ale i dalším kolegům z domovů mládeže úspěšný školní rok 2019/20.

Aktualizace 4. září 2019 (vš)

Avizujeme změnu termínu konání vzdělávací akce Práva a povinnosti vychovatelů ve školských vzdělávacích zařízeních (podrobnosti na stránce Nabídka vzdělávacích akcí). Původní termín 24. května se mění na 7. června 2019. Nabízíme k prostudování odpovědi na některé otázky ze seminářů k šablonám.
Aktualizace 9. dubna 2019 (vš)

Materiály z členské schůze ADMINu z 22. března 2019 (zápis, plán a rozpočet na r. 2019) jsou k nahlédnutí na stránce Činnost spolku.
Aktualizace 26. března 2019 (vš)

Byl aktualizován seznam členských organizací na stránce Seznam členů. Jednaosmdesátým členem je Střední škola André Citrőena Boskovice, p. o.
Aktualizace 17. března 2019 (vš)

Pozor změna ke vzdělávací akci "šablony pro DMI" (viz text níže). Po dohodě mezi Školským zařízením pro DVPP a naším spolkem budou účastnické poplatky uhrazeny ze fondů spolku. Proto i přihlášku je třeba adresovat Mgr. Sylvě Nekolové na e-mailovou adresu nekolova@dmhk.cz (původně měly být adresovány na ŠZ DVPP. Prihláška je přílohou pozvánky na členskou schůzi Asociace. Další podrobnosti najdete v pozvánce na vzdělávací akci. Účast na ČS spolu s přihláškou na vzdělávací akci potvrďte do 15. března.

Zveme všechny zájemce o vzdělávání na vzdělávací akci Jak pracovat a podat projekt v rámci "šablon pro DMI"? Akce se uskuteční 22. března 2019 od 9,30 do 13,30 h v DMIŠJ Hradec Králové a k účasti je třeba se individuálně přihlásit u pořadatele Školského zařízení pro DVPP. Hodinu před začátkem se uskuteční členská schůze spolku tamtéž. Pozvánku obdrží účastníci elektronickou poštou.
Aktualizace 28. února 2019 (vš)

Na stránce Nabídka vzdělávacích akcí je umístěna nabídka tří pro praxi vychovatelů velmi potřebných vzdělávacích akcí v období březen až květen 2019 - diagnostika, krizová intervence a práva a povinnosti vychovatelů. 
Aktualizace 13. února 2019 (vš)

Na stránce Metodické materiály/Organizace práce vychovatele byly umístěny tři metodiky k návykovým látkám (Co dělat, když - intervence pedagoga).
Aktualizace 11. února 2019 (vš)

Oznamujeme, že výroční členská schůze plánovaná na 8. únor se uskuteční až v březnu. Důvodem je, že se schůzí chceme spojit seminář k šablonám OP VVV. S termínem novým schůze budou členské organizace včas seznámeny.
Aktualizece 4. února 2019

Domovy mládeže a internáty mají možnost získat dotaci (podporu) vlastních projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Informační seminář k šablonám pro DMI se koná v Praze dne 19. února. Podrobnosti k semináři a výzvám naleznete ZDE.
Aktualizace 11. ledna 2019

Nabízíme pozvánku k účasti na vzdělávacím programu pro zdravotníky zotavovacích akcí, obecněji pro všechny, kdož se chtějí zdokonalit v poskytování první pomoci. Kurz je vícedenní a je ukončen závěrečnou zkouškou. Podrobnosti naleznete ZDE.

Jménem rady spolku ADMIN ČR přeji zaměstnancům všech našich členských organizací, ale i všech školských ubytovacích zařízení v ČR, hodně pracovních úspěchů, osobní spokojenosti a zdraví v roce 2019.
Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně

Byl aktualizován seznam členských organizací, kterých je k dnešnímu dni 81. Podrobnosti jsou na stránce Seznam členů.
Aktualizace 28. prosince 2018 (vš)

Předsedkyně Asociace krajů požádala MŠMT o větší podporu škol v oblasti primární prevence. Ministrovu odpověď rovněž zveřejňujeme a dáváme tímto na vědomí. 
Aktualizace 10. prosince 2018

Zveme na členskou schůzi spolku dne 7. 12. 2018 do Prahy. Pozvánka ZDE.

Účastníci Celostátní konference pracovníků DMI obdrželi od pořadatelů sadu studijních a metodických materiálů. Podle jejich obsahového zaměření jsme je přiřadili k ostatním materiálům v sekci Metodické materiály a podsekcích Právní předpisy, BOZ a hygiena a Organizace v DM. Přes následující odkaz lze otevřít vystoupení Mgr. Staré, vedoucí odboru MŠMT, která se konference rovněž zúčastnila.
Aktualizace 19. listopadu 2018 (vš)

Zveme všechny domovy mládeže k účasti na Celostátní konferenci pracovníků DMI, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. listopadu v Hradci Králové. Podrobnosti jsou v pozvánce ZDE. Upozorňujeme, že termín uzávěrky přihlášek není stanoven z důvodu obvyklého velkého zájmu překračujícího prostorové a organizační možnosti pořadatele. Přijímání přihlášek bude uzavřeno dnem, kdy bude kapacita naplněna. Přihlášky lze podávat pouze elektronicky na v pozvánce uvedenou adresu pracovnice Školského zařízení pro DVPP v HK, které je hlavním pořadatelem konference.
Aktualizace 4. října 2018 (vš)

Zápis a materiály z členské schůze spolku konané ve dnech 17. a 18. května v Brně jsou umístěny na stránce Činnost spolku.
Aktualizace 5. června 2018 (vš)

GDPR hýbe školstvím. Jistou podporu dostávají školy a školská zařízení od MŠMT. V příloze pod odkazem ZDE nalezenete možná odpovědi i na Vaše otázky.
Aktualizace 31. května 2018 (vš)

Nepřehlédněte Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení. Výklad zařazení vychovatele do 8. platové třídy byl zřejmě ovlivněn internvencí našeho spolku.
Aktualizace 23. května 2018 (vš)

Pozvánka na výjezdní zasedání a ČS Admin ČR ve dnech 17. a 18. května 2018 v Brně. Uzávěrka přihlášek do 27. dubna. Podrobnosti a návratku stáhněte ZDE.
Aktualizace 21. dubna 2018 (vš)

Pozor na airsoftové zbraně!
Airsoftové zbraně spadají podle zákona o zbraních do kat. D a tudíž podléhají omezením. Zbraň nesmí pořizovat, držet nebo nosit osoba mladší 18 let. Nezletilí se tedy nemohou účastnit airoftových klání! Zbraň nelze ani viditelně nosit na veřejných prostranstvích. Sankce při zadržení zbraně policistou (u mladistvého zjišťuje jak k ní přišel a od koho ji má): pokuta - nošení zbraně na veřejnosti až 15 tis., pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek až 50 tis., pořízení, zapůjčení zbraně nezletilému až 30 tis. Kč. Zkrátka - zbraně dětem do rukou nepatří a do domova mládeže také ne. Obdobně platí i pro luky nebo vzduchovky, které však lze použít na dobře organizovaných akcích typu sportovních a kulturních akcí (označené a zabezpečené místo, ochranné pomůcky, odpovědná osoba, jasná pravidla, poučení žáků apod.).
(zpracoval podle informací kpt. PhDr. O. Moravčíka, KŘPKhK 17. 4. 2018 vš)

Na stránce Činnost spolku jsou k dispozici dokumenty schválené na ČS 16. 2. 2018. Na stránkách s metodickými materiály pro vychovatele jsou umístěny dvě metodičky (nezávazné vzory!) k diagnostice a vedení deníku VS.
Aktualizace 19. 3 .2018 (vš)

Na stránce Metodické materiály jsou v jednotlivých sekcích umístěny vybrané dokumenty, které obdrželi účastníci Celostátní konference DM v listopadu 2017.
Aktualizace 6. února 2018 (vš)

Dne 16. února se v Hradci Králové uskuteční členská schůze Asociace. Účast je nutno potvrdit do 8.2. 2018. Pozvánku s návratkou najdete ZDE.
Na stránce Nabídka vzdělávacích akcí najdete pozvánky na dvě vzdělávací akce. Jedna z nich se uskuteční  v rámci výše uvedené členské schůze.
Aktualizace 27. ledna 2018 (vš)

Novým členem Asociace se stal DM SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově (viz. stránka Seznam členů).
Na základě metodické návštěvy příslušníků cizinecké policie dementujeme informaci, kterou jsme zveřejnili na této stránce 4. 10. 2017, vztahující se k novele zákona 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Z jistého zdroje jsme dostali informaci, že osobní data žáků ubytovaných v DM v rámci hlavní činnosti nemusíme cizinecké policii oznamovat, policie však tvrdí opak.
Aktualizace 17. ledna 2018 (vš)

Členskou základnu Asociace rozšířily organizace: DMaŠJ Karlovy Vary a Střední škola lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně. Počet členských organizací k 1.1.2018 je 75.
Aktualizace 8. ledna 2018

Lektor Mgr. L. Bednář poskytl pořadatelům Konference pracovníků DMI svoji prezentaci, kterou předvedl na uvedené akci. Odkaz najdete na stránce Metodické materiály/Právní předpisy.
Aktualizace 29. listopadu 2017 (vš)

Česká školní inspekce prezentovala v listopadu 2017 metodický materiál s názvem Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů. Doporučujeme ke studiu vedoucím pracovníkům DMI.
V průběhu Celostátní konference pracovníků DMI proběhla řádná volba kontrolní komise ADMIN ČR, z. s. na další 3 roky. Složení komise najdete na stránce Činnost spolku.
Aktualizace 14. listopadu 2017 (vš)

Zveřejňujeme Oznámení o termínu voleb do Kontrolní komise spolku dne 10. listopadu.
Aktualizace 1. listopadu 2017 (vš)

Důležitá informace k účasti na Celostátní konferenci pracovníků DMI.
Přihlášení k účasti na konferenci proveďte obratem a výhradně elektronicky prostřednictvím zaslání čitelného skenu obou návratek (přihláška s výběrem programu a objednávka ubytování v příloze pozvánky ZDE) na e-mailovou adresu brzakova@cvkhk.cz. Termín uzávěrky přihlášek není po předchozích zkušenostech určen datem, ale naplněním prostorové kapacity přednáškových místností. Pořadatel po jejím naplnění nebude moci další zájemce uspokojit, a proto doporučujeme reagovat v případě zájmu neprodleně. Upozorňujeme, že na přihlášky zaslané jiným způsobem a na jinou adresu nebude brán zřetel.
Aktualizace 9. října 2017 (vš)

Novela zákona 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, přinesla změny v evidenci ubytovaných osob. To se netýká žáků ubytovaných v rámci hlavní činnosti, ale pokud DM provozuje ubytování osob v rámci doplňkové činnosti (podnikání), pak má povinnost shromažďovat osobní data ubytovaných a poskytovat je České policii. Podrobnosti přímo v zákoně nebo na stránká PČR. Změna zákona nevyvolává potřebu měnit vnitřní řád domova.
Aktualizace 4. října 2017 (vš)

Ministerstvo školství poskytlo výklad k novele práv a povinností ped. pracovníků uvedených ve školském zákonu pod §§ 22a a 22b a k postupu v případě zvlášť závažných porušení povinností žáků (§ 31).
Předsedkyně spolku sděluje, že výjezdní zasedání, které se mělo uskutečnit ve dnech 5. a 6. října 2017 v Brně se překládá na jaro z důvodu časového zaneprázdnění zástupce MŠMT.
Doporučujeme k účasti Celostátní konferenci vychovatelů DMI, která se koná 10. a 11. listopadu 2017 v Hradci Králové. Přihlášky přijímá Školské zařízení pro DVPP KhK.

Přejeme všem pracovníkům DMI úspěšný školní rok 2017/18.
Aktualizace 5. 9. 2017 (vš)

Na stránce Nabídka vzdělávacích akcí najdete nové informace.
Aktualizace 16. srpna 2017

Sedmdesátým členem Asociace je Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb v Litoměřicích.
Aktualizace 21.6.2017 (vš)

Byl aktualizován seznam členů asociace. Šedesátýmdevátým členem spolku je Střední škola živnostenská v Sokolově.
Aktualizace 15.6.2017 (vš)

Do sekce metodické materiály byly vloženy nové metodičky. Hledejte pod odkazy Pracovní právo a odměňování a Organizace v DM.
Aktualizace 29.5.2017 (vš)

Byl aktualizován seznam členů Asociace.  Šedesátýmosmým členem spolku je Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie v Praze.
Aktualizace 5. 4. 2017 (vš)

V sekci Činnost spolku jsou odkazy na zápis z členské schůze konané dne 24. 2. 2017 a další dokumenty na schůzi projednané, zejména aktualizované návrhy spolku na změny v legislativě (příl. č. 3). Na stránce Metodické materiály v sekci Právní předpisy je umístěn výklad ČŠI k zastupování žáka ve věcech týkajících se vzdělávání.
Aktualizace 4. 3. 2017 (vš)

S časovou prodlevou, ale přeci, byl v sekci Činnost spolku umístěn zápis z členské schůze konané dne 2. 12. 2016 v Praze. Na stránce Nabídka vzdělávacích akcí jsou uloženy informace o dvou vzdělávacích akcích, které se uskuteční v Hradci Králové v 1. pololetí r. 2017. 
Aktualizace 20. 1. 2017 (vš)

Dne 2. prosince 2016 se uskutečnily volby do orgánů spolku. Kompletně byla zvolená rada a revizní komise byla doplněna o Mgr. L. Šílovou. Předsedkyní spolku byla opět zvolena Mgr. Sylva Nekolová. Aktuální složení obou orgánů je na stránce Činnost spolku.
Aktualizace 8. 12. 2016 (vš)

Dne 2. prosince 2016 se uskuteční členská schůze spolku za účasti vedoucí oddělení MŠMT Mgr. Staré. Pozvánku obdrží členové ADMIN ČR e-mailem, k dispozici je i ZDE.
Na jednání členské schůze bude provedena volba rady a kontrolní komise - kandidátka je ZDE. Dále bude projednán volební řád Asociace, jeho návrh je ZDE.
Aktualizace 1. 12. 2016 (vš)

Ve dnech 5. a 6. 11. 2016 se uskutečnila Celostátní konference pracovníků DMI. Někteří lektoři poskytli pořadateli konference své prezentace. Na stránce Metodické materiály/ Organizace v DM jsou umístěny tři prezentace k problematice omamných a psychotropních látek, inkluzi a motivaci zaměstnanců. Na stránce Metodické materiály/Organizace práce vychovatele jsou pak prezentace k rozvržení pracovní doby, k obsahu a formám VVČ vychovatele a vedení ped. dokumentace. Na stránce Metodické materiály/Právní předpisy je ke stažení nebo přečtení prezentace, kterou si Mgr. Nekolová připravila do dílny na konferenci 2016 (výklad předpisů, požadavky ČŠI aj.)
Na stránce Nabídka vzdělávacích akcí se ke konferenci vracíme krátkým komentářem a hodnocením akce.
Předsedkyně Asociace oznamuje termín voleb do rady a kontrolní komise. Návrhy lze podávat do 25. 11. 2016.
Aktualizován byla stránka Seznam členů.
Aktualizace 14. 11. 2016 (vš)

Činnost spolku se rozhodl podpořit DM při Obchodní akademii, SOŠ a SOU v Třeboni, stal se novým, už 65. členem. Kontaktní údaje jsou v seznamu členů na stránce Seznam členů. Na stránce Nabídka vzdělávacích akcí jsou základní informace k Celostátní konferenci DM a ke stažení přihláška na ni.
Aktualizace 8. 10. 2016 (vš)

Na stránku Činnost spolku byl umístěn zápis z červnové členské schůze konané v Čes. Budějovicích. Připomínáme možnost účasti na semináři k pedagogické diagnostice dne 7. 10. Podrobnosti na stránce Nabídka vzdělávacích akcí.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR pořádá 22. 11. 2016 konferenci Školství 2017. Pozvánku najdete ZDE.
Aktualizace 14. 9. 2016 (vš)

Mimořádná schůze Unie CZESHA přijala za přítomnosti předsedkyně ADMIN ČR Mgr. Nekolové prohlášení, v němž vyjadřuje své výhrady k situaci ve školství.
Aktualizace 28. 6. 2016 (vš)

Na stránku Nabídka vzdělávacích akcí byly umístěny dvě pozvánky na semináře, které se uskuteční v Hradeci Králové v září a říjnu t. r. Máte-li zájem o problematiku návykových látek, tak neopomeňte podat prihlášku už do 30. června! Druhý seminář je vhodný pro všechny, protože s pedagogickou diagnostikou "zápasí" všichni vychovatelé (snad jen ti v 8. platové třídě nemusí...)
Aktualizace 8. 6. 2016 (vš)

Asociace má další dva nové členy - Střední školu polytechnickou v Brně a VOŠ a střední zdravotnickou školu v Hradci Králové. Byl aktualizován seznam členů a některé e-mailové adresy v něm.
Aktualizace 18. 5. 2016 (vš)

Na stránky byla umístěna pozvánka na červnovou členskou schůzi spolku s návratkou v Českých Budějovicích, jejíž součástí bude i vzdělávací akce na téma komunikace a vytváření pozitivního klimatu v DM.
Aktualizace 3. 5. 2016 (vš)

Pozvánku na vzdělávací akci na téma zvládání složitých životních situací najdete ZDE.
Aktualizace 4. 4. 2016 (vš)

Na stránky Adminu byly uloženy následující dokumenty: Zápis z Valné hromady konané dne 26. 2. 2016, zpráva o hospodaření za r. 2015 a rozpočet na rok 2016. Dokumenty jsou umístěny i na stránce Činnost organizace. V rámci Valné hromady se konala vzdělávací akce k některým právním otázkám. Prezentace a studijní materiály jsou umístěny na stránce Metodické materiály/Právní předpisy.
Aktualizace 1.3.2016 (vš)

Na stránky byly uloženy nové Stanovy ADMIN ČR, zapsaný spolek a návrh plánu činnosti na r. 2016.
Aktualizace 24.2.2016 (vš)

Aktualizace členských organizací ADMIN a odkazů na jejich webové stránky na stránce Seznam členů. V současnosti má Asociace 60 členů.
Aktualizace 20.2.2016 (vš)