Menu

Vyhledávání

< návrat zpět

Právní předpisy rss

Tato stránka obsahuje nejrůznější materiály vztahující se k právním předpisům uplatňovaným ve školství, potažmo v domovech mládeže.

Aktuální tabulka platových tarifů pro nepedagogické pracovníky - platnost od 1. 9. 2022.

Mgr. Nekolová uspořádala do přehledného dokumentu informace vztahující se k zařazení vychovatelů do platových tříd.

Pomůcka k právům a povinnostem ped. pracovníků po novele ŠZ v r. 2017.

Prezentace ze semináře k autorskému právu lektora Mgr. L. Bednáře dává odpovědi na mnohé otázky, které by měl řešit DM a ne až sankční orgán zjišťující, že je v DM závažným způsobem porušováno autorské právo.

Česká školní inspekce prezentovala v listopadu 2017 metodický materiál s názvem Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů. Doporučujeme ke studiu vedoucím pracovníkům DMI.

Česká školní inspekce podává výklad pojmů souvisejících se zastupováním žáka v záležitostech jeho vzdělávání z pohledu občanského zákoníku. Pro praxi upozorňujeme na výklad pojmů (rodič a podmínky jeho zastupování, osvojitel, pěstoun atd.) a dále na skutečnost, že vůči DM může jednat jeden rodič, pokud není řediteli známo, že zájmy obou rodičů žáka nejsou ve shodě. Pokud tomu tak je, pak DM nemůže jednat (např. přijmout žáka k ubytování). Důležité je vědět, s kým vlastně může DM komunikovat, kdo má kompetence k poskytování informací, omluvání nepřítomnosti atd.

Mgr. S. Nekolová prezentuje svoji práci na téma zkušenosti s aplikací právních předpisů v DM a poznatky z inspekce ČŠI. Část této prezentace shlédli účastníci pracovního semináře na Celostátní konferenci pracovníků DMI (listopad 2016, Hradec Králové).

Ve studijních materiálech, které nám poskytl PaedDr. M. Štoček na vzdělávací akci v únoru 2016 v Hradci Králové lze nalézt odpovědi na řadu otázek týkajících se tvorby vnitřního řádu, zajištění minimálního standardu bezpečnosti a dalších okruků, které byly tématem jeho přednášky na vzdělávací akci. Z ní přinášíme celou prezentaci. Dále vystoupil Mgr. V. Šíp k tématice rozvržení pracovní doby ped. pracovníků.

Doporučujeme občas navštívit stránky Portálu veřejné správy, kde lze vyhledávat v zákonech, které jsou aktualizovány v poměrně krátké době po aktualizaci, a také je stáhnout ve dvou formátech (PDF a TXT). Pokud budete hledat např. vyhl. 108/2005 Sb., tak v jejím obsahu se promítne i novela vydaná pod č. 436/2010 Sb. Obdobně průběžně novelizovaný školský zákon najdete, když si do "čísla předpisu" na stránce Portálu napíšete 561/2004.

V materiálu, který uspořádal Mgr. Bedřich Hájek, najdete výtah důležitých paragrafů ze školského zákona, vyhlášky 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních..., vyhlášky 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a také seznam vydaných předpisů vztahujících se k volnočasovým aktivitám  dětí a mládeže.

Mgr. Michaela Veselá nám poskytla materiál s názvem Právo ve školském zařízení.

PhDr. Valenta odpověděl na dotaz, jak je to s uzavíráním smluv na poskytování služeb s rodiči žáků, příp. zletilými. Odpověď najdete pod tímto odkazem.

Metodický list k dohledu nad žáky je vlastně hledáním odpovědi na otázku, na kterou školský zákon neodpovídá přímo - kdo vlastně může konat nad žáky dohled, aby byl ředitel "krytý" při případném úrazu žáka?

MŠMT vydalo materiál, který z pohledu legislativy objasňuje některé zákony, které nás zajímají zejména při řešení problémového chování našich žáků. Z obdobného soudku je materiál k trestní odpovědnosti.

Konkrétním přínosem jednání Národního kulatého stolu o domovech mládeže byl výklad ustanovení §5 odst. 4 vyhlášky 108/2005 Sb. o možnostech snížení úplaty za ubytování v DM.

Podmínkou poskytování stravování žákovi je pobyt žáka ve škole, což zakládá důvody k pobytu v DM. Zatímco ubytovaný žák bude mít nárok na dotované stravování (viz první věta), tak neubytovanému škola dotovvané stravování poskytnout nemůže. K tomu výklad MŠMT.

Aktualizace 12. 11. 2015


Tato kategorie neobsahuje žádné články.