Menu

Vyhledávání

Nabídka vzdělávacích akcí

Pozvánka na Konferenci pracovníků DMI v Hradci Králové od 8. do 9. listopadu 2019 je ke stažení ZDE.
Aktualizace 3. října 2019 (vš)

Nabízíme k účasti vzdělávací akce pro vychovate z DMI v 1. pololetí 2019/20.
4. října 2019 - Základy finanční gramotnosti pro vychovatele, lektorka Mgr. M. Pešťáková, v DMIŠJ Hradec Králové, Vocelova 1469/5 od 9 do 14 hodin, účastnický poplatek 600 Kč. Název semináře je poněkud zavádějící a tak upřesňujeme, že školení nepomůže vychovateli s jeho platební schopností, jde o zajímavé a nanejvýš aktuální téma primární prevence rizikového chování žáků.
10. ledna 2020 - Bezpečnostně právní aspekty rizikového chování dětí a mládeže, lektor Mgr. J. Šejvl, bude v DMIŠJ od 9 do 14 h, účastnický poplatek činí 600 Kč. Vhodné pro všechny ped. pracovníky, kteří se zajímají o prevenci různých forem rizikového chování žáků.
Aktualizace 17. září 2019 (vš)

Nabízíme k účasti vzdělávací akce pro vychovate z DM.
8. března 2019 - Pedagogická diagnostika v DMI, lektorka Mgr. M. Pešťáková, v DMIŠJ Hradec Králové od 9 do 14 h, účastnický poplatek 700 Kč
26. dubna 2019 - Základy krizové intervence, lektorka Mgr. M. Pešťáková, v DMIŠJ Hradec Králové, od 9 do 13 h, účastnický poplatek 600 Kč
7. června 2019 (Změna termínu!) - Práva a povinnosti vychovatelů školských zařízení, lektor JUDr. K. Kašpar, v DMIŠJ Hradec Králové od 9 do 14 h, účastnický poplatek 1 000 Kč
Účast vřele doporučujeme, přihlašujte se podle pokynů na pozvánkách (pod odkazy).
Aktualizace 13. 2. 2019 (vš)

Nabízíme k účasti vzdělávací aklce v Hradci Králové ve 2. pololetí:
16. 2. 2018 - Vybrané kapitoly z práva pro vychovatele DMI, lektorka: JUDr. Mahdalíčková (koná se v rámci členské schůze ADMIN ČR). Přihlášky na vzdělávací akci není třeba zasílat, s potvrzením účasti na členské schůzi se automaticky počítá s účastí na vzdělávání. Vzhledem k omezené kapacitě přednáškové místnosti je účast dalších osob pravděpodobně vyloučena.
6. 4. 2018 - Styly - jinakosti v dnešní škole, lektor. Mgr. Kaliba. Informace z akce mohou napomoci účastníkům zorientovat se v jednání a chování, v motivacích a postojích i jinakosti a proměnlivosti dnešní mládeže. Přihlášujte se nejlépe prostřednitvím webových stránek ŠZDVPPKhK.
Aktualizace 27. 1. 2018 (vš)

Doporučujeme k účasti vzdělávací akci Vybrané problémy pro vychovatele DMI, která se uskuteční 1. prosince 2017 v DMIŠJ Hradec Králové. Akce je vhodná hlavně pro ty, kteří neměli možnost zúčastnit se "malé konference DM" dne 26. 5. t. r. Podrobosti najdete v pozvánce pod odkazem nebo na stránkách Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje.
Aktualizace 16. 8. 2017 (vš)

Nabízíme k účasti vzdělávací akce, které se budou konat v Hradci Králové v 1. pololetí r. 2017.

17. března se v DMIŠJ Hradec Králové uskuteční seminář k otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví žáků i pracovníků. Lektor ing. Romaněnko.
26. května proběhne v prostorách KÚ Královéhradeckého kraje seminář k vybraným problémům v činnosti DM a internátů, jak bylo avizováno na Celostátní konferenci pracovníků DMI. Lektoři: Mgr. Nekolová a Mgr. Šíp.
Pořadatelem je Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje. Přihlášky jsou přijímány výhradně uvedeným zařízením, nejlépe elektronicky. Členským organizacím ADMIN lze uhradit účastnický poplatek jednou za rok. Zájemci o úhradu poplatku zašlou svoji žádost doloženou přihláškou na vybraný seminář předsedkyni spolku před datem konání.
Aktualizace 20. 1. 2017 (vš)

Ohlédnutí za Celostátní konferencí domovů mládeže a internátů v Hradci Králové v termínu 4. a 5. listopadu 2016.

Konference se zúčastnilo téměř 180 pedagogických pracovníků z nejrůznějších míst republiky. První den byl věnován informacím předsedkyně Asociace DMI Mgr. Nekolové a zástupce MŠMT Mgr. Staré a bloku vzdělávacích seminářů, v nichž se vystřídali tři lektoři. Druhý den proběhlo 6 pracovních seminářů (většina z nich opakovaně pro další skupinu zájemců), účastníci konference mohli stihnout za dopoledne i dva z nich. Většina účastníků pořadatelům poskytla zpětnou vazbu k ukazatelům kvality vzdělávací akce v dotazníku. Ve 4bodové škále hodnocení (od 1 - nejlepší po 4 - nejhorší) byly naprostou většinou účastníků hodnoceny velmi uspokojivě (zn. 1 - 2) všechny kvalitativní ukazatele, tj. obsahová náplň, kvalita lektorů (se samozřejmými výjimkami), dodržení tématu, kvalita metodických materiálů, přínos pro výkon profese, organizace konference i celková spokojenost. Výborně byl hodnocen i večerní program na Hvězdárně a planetáriu, i když byl poněkud delší.
Někteří účastníci poskytli pořadatelům také podněty ke zkvalitnění obsahu či organizace příští konference. Zde je sice neuvádíme, protože jich bylo poskrovnu, ale pořadatelé s nimi budou pracovat v přípravě další, už 19. konference pracovníků DMI.
Pořadatelé budou pracovat i s dalšími poznatky, které průběh konference nabídl. Především bude třeba optimalizovat způsob přijímání přihlášek, protože i v tomto roce nemohli pořadatelé uspokojit z kapacitních důvodů několik žadatelů. Neúčast některých účastníků přihlášených k účasti na pracovních seminářích 2. den zamrzela, protože právě prostorové podmínky na krajském úřadu pořadatele limitovaly v přijímání dalších přihlášek. Na pořadatelích byly zjevné i rozpaky z chování některých účastníků konference projevující se nedochvilností i nerespektováním z hlediska organizace akce důležitých pokynů. Mrzelo to hlavně kvůli lektorům, kteří si nedochvilnost účastníků konference mohli vyložit jako neuctivost nebo i nezvládnutí organizace. Jde o to, aby se ti úspěšní na konferenci rádi vraceli, třeba i k vedení pracovních seminářů...

Některé prezentace poskytnuté lektory najdete na stránce Organizace v DM.

Aktualizace 10. 11. 2016 (vš)