Menu

Vyhledávání

< návrat zpět

Organizace v DM rss

Tato stránka obsahuje odkazy na dokumenty, metodické materiály a nezávazné vzory směrnic a pokynů k organizaci, řízení i jiným odborným otázkám činnosti v DM.

Stanovisko MŠMT k přijímání žáků k ubytování dle správního řádu.

Dáváme k dispozici dvě z prezentací uvedených na Konferenci pracovníků DMI v Hradci Králové. Prezentaci zjištění a požadavků České školní inspekce v DM a prezentaci k realizaci a administraci šablon.

Nezávazné vzory prohlášení umožňující používat některé osobní údaje ubytovaných žáků domovem mládeže - Souhlas OU zákonní zástupci žáků do 15 let - Souhlas OU žáci starší 15 let - Souhlasné prohlášení ZZ - Souhlasné prohlášení zletilého žáka - 03/2023

MŠMT poskytuje dotace na zajištění některých personálních potřeb DM a rozvojové aktivity. K tomu slouží tzv. šablony objasňující cíle a podmínky získání dotace - 11/2018

Článek k součinnosti DM se zákonnými zástupci.

Metodický materiál s dotazy a odpověďmi z oblasti organizace v DM (zdravotnická záchranná služba, zástup rodičů) a k podávání léků a poskytování první pomoci.

Na Celostátní konferenci pracovníků DMI v Hradci Králové v r. 2016 vystoupili v hlavním bloku vzdělávacích seminářů a poskytli pořadateli prezentaci svého programu lektoři:
- kpt. Bc. Procházka z Národní protidrogové centrály - k problematice OPL ve školském prostředí
- Dr. Novotná, ředitelka PPP Ústí n. Orl. k aktuální tématice inkluze ve školství
- Mgr. Jiřička (v sobotní dílně) - Jak motivovat své zaměstnance?

Domovy spravující též školní jídelnu řeší často dilema, jak udržet ŠJ, která je pro žáky i samotný domov ekonomicky i provozně dost důležitá, ale někteří žáci o její služby nejeví zájem. A tak se hledají různé možnosti oscilující mezi dobrovolností ve stravování až povinným odběrem celodenní stravy. Možná Vám v rozhodování napomůže přípis pocházející z ČSI k této tématice.

Základními směrnicemi vztahujícími se k ubytovacím službám a vypořádání finančních závazků ubytovaných vůči DM budou Směrnice o umísťování (přijímání) žáků a Směrnice o úplatě za ubytování. Vzory najdete pod odkazy. Ke směrnici o úplatě najdete na našich stránkách též komentář a výklad pojmu organizace vyučování pocházející z Jižních Čech.

Metodický materiál Mgr. B. Hájka k vnitřnímu řádu v DM najdete ZDE. Materiál obsahuje zataralou informaci o způsobu přijímání žáků k ubytování. Doporučuje nepřijímat žáky ve správním řízení, což vyvrací stanovisko MŠMT k přijímání žáků. S ohledem na všeobecnou platnost metodičky ji na stránkách ponecháváme. (1. 4. 2022, vš)

Ve větších domovech bude nejspíše potřebné dohodnout si principy koordinace akcí tak, aby se vychovatelé nepřetahovali o děti a aby byl zajištěn nad nimi dohled. Vedoucí pracovník v nich stanoví i například normy počtu žáků s nimiž může vychovatel odejít mimo DM, aby na něm nenechal skoro celou skupinu napospas někomu nebo také nikomu a odešel pryč. I o tom jsou zásady koordinace akcí organizovaných mimo DM.

Nejednotný postup vychovatelů na jednom pracovišti se nevyplácí. Žáci jsou velmi citliví na nespravedlnost, vychovatelé, kteří posuzují chování žáků přísněji, jsou "v nemilosti" žáků a ti druzí zase neprospívají pohodě ve sboru, a proto je třeba dohody uvnitř pedagogického sboru o způsobu řešení přestupků proti vnitřnímu řádu DM.

Vzor směrnice k dohledu nad nezletilými žáky byl vypracován i kdy školství chybí vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků. Plná odpovědnost leží na řediteli, který je povinen dle občanského zákoníku a školského zákona zajistit řádný dohled nad chováním a bezpečeností mladistvých. K dohledu je na stránkách ještě jedna metodička, která se zamýšlí nad tím, co vede MŠMT k tomu, aby trvalo na výkonu dohledu výhradně pedagogickým pracovníkem.

Občanský zákoník, zákoník práce a další právní předpisy nás vedou k tomu, abychom komunikovali se zákonnými zástupci nezletilých žáků a s žáky staršími 18ti let. Podpisem souhlasného prohlášení nám účastníci vztahů dávají najevo, že jsou jim jasné podmínky ubytování v domově mládeže i odpovědnost domova za zdraví jejich dětí. Příklad takového prohlášení jsme umístili na tyto stránky - Souhlasné prohlášení zákonného zástupce nezletilého žáka, Souhlasné prohlášení zletilého žáka, studenta. Účastníky říjnové VH v Písku upozorňujeme, že v prohlášení ZZ už není původní bod I.- 2), protože oprávněnost požadavku pozbyla smyslu po změně právních předpisů (ověřeno u Ing. Romaněnka původce návrhu).

ČŠI provedla v polovině r. 2015 dotazování, jehož cílem bylo "odhalit", co vlastně domovy mládeže dělají a jaké mají výsledky. Vypracování zprávy zadalo MŠMT na základě jednání 1. Národního kulatého stolu k DM (březen 2015). Analýza by měla být vhledem do obsahu práce DM a jedním z podkladů pro vypracování koncepce či rámcového vzdělávacího programu DM. Zprávu vypracovanou ze shromážděných dat najdete ZDE.


Tato kategorie neobsahuje žádné články.