Menu

Vyhledávání

Směrnice k dohledu nad žáky

Nezávazný vzor

Směrnice k dohledu nad žáky.

1. Úvod.

Směrnice upřesňuje obsah dohledu nad žáky, početní limity žáků na jednoho dohlížejícího zaměstnance a činnosti související s bezpečností a ochranou žáků v době pobytu v DM..

Směrnice vychází z § 422 občanského zákoníku (zákon 40/1964 Sb., ve znění později vydaných předpisů), který určuje spoluodpovědnost zaměstnance za škodu vzniklou žákovi v důsledku nedostatečného dohledu nad jeho jednáním a chováním. Tato směrnice se obecně vztahuje na všechny žáky, nejen nezletilé. V případě způsobení škody zletilým žákům se stejně posuzuje odpovědnost organizace za vytvoření podmínek pro bezpečný a zdravý pobyt žáků.

2. Obsah pojmu dohled a úkony s dohledem související.

2.1.   Dohled (dále též dozor) nad žáky je činnost, kterou se vedle výchovného působení sleduje vykonávání náležitého dohledu, a to zejména v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku  a životnímu prostředí dle § 415, 422 občanského zákoníku. Tato povinnost se vztahuje na veškeré činnosti konané v objektech DM nebo na všechny akce DM pořádané.

2.2.   Odpovědnost za svůj život a zdraví má každý žák sám v míře, která je dána stupněm jeho vývoje.

2.3.   Povinností vychovatele, ale i ostatních zaměstnanců, je předcházet možným rizikům ohrožujícím zdraví žáků, činit opatření preventivní (poučení žáků s praktickými příklady) i opatření aktuální, daná situací, která mají zamezit akutnímu nebezpečí ohrožení zdraví žáka.

2.4.   Základní činností, kterou zaměstnanec pověřený dohledem vykonává, je fyzická kontrola jednání a chování žáků. V případě, že zjistí rizika, která by mohla ohrozit jejich zdraví nebo morální vývoj, je povinen je odstranit, zamezit zdraví nebezpečnému jednání nebo žáky na možná rizika a chybné chování upozornit. Jeho povinností je zamezit konání, ke kterému není žák oprávněn.

2.5.   Dohled nad žákem se koná od jeho vstupu do budovy do odchodu z budovy. V případě srazu před zahájením činnosti na jiném místě je dohled vykonáván nejméně 15 minut před stanovenou dobou a končí odchodem posledního účastníka z místa ukončení akce.

2.6.   Za dohled nad žáky při akci, která se koná mimo ubytovací zařízení a při níž společně odcházejí a konají činnost zodpovídají všichni doprovázející zaměstnanci. Před odchodem je jejich povinností žáky poučit o pravidlech chování na veřejných komunikacích, příp. při jízdě veřejnými dopravními prostředky, upozornit je na rizika plynoucí z činnosti, pobytu v cizím prostředí, pokud tak věrohodným způsobem nebylo již učiněno (doloženo záznamem o poučení).

2.7.   Při mimoškolních akcích musí být vždy dodržena zásada, že nejméně jeden ze zaměstnanců zajišťujících bezpečnost je pedagogickým pracovníkem DM. Zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem školského zařízení musí být zletilý a způsobilý k právním úkonům.

2.8.   Za určení dostatečného počtu zaměstnanců k výkonu dohledu s ohledem na provozní možnosti, za jejich poučení a kontrolu je odpovědný vedoucí vychovatel. Kontrolou dodržování směrnice je pověřen vedoucí pedagogicko-organizačního útvaru DM.

3. Vymezení povinností pracovníků a prostoru k výkonu dohledu.

3.1.   Vychovatel – provádí poučení žáků o bezpečném chování v DM a dohled nad žáky své výchovné skupiny, zejména na pokojích a jejich bezprostředním okolí.

3.2.   Organizátor akce, vedoucí kroužku – provádí poučení o rizicích na pracovišti a při činnosti a koná dohled od začátku akce do jejího ukončení. Záznam o poučení provádí vždy v těch případech, kdy vykonávaná činnost přináší zvýšená rizika ohrožení zdraví. Jedná se zejména o činnosti tělovýchovné, sportovní a turistické a činnosti, při kterých žáci pracují s nástroji, spotřebiči napájenými el. proudem, chemikáliemi, zacházejí otevřeným ohněm nebo i další činnosti s riziky fyzikálními, chemickými nebo biologickými. Tyto činnosti nesmí žák konat bez dohledu kompetentního pracovníka.

3.3.   Hlavní služba – k výkonu této služby jsou rozvrhem služeb určováni vychovatelé, pomocné vychovatelky (bezpečnostní pracovníci), recepční nebo i jiní pověření pracovníci, kteří provádějí fyzickou kontrolu a dohled nad žáky, jejichž vychovatel není přítomen (prostor je vymezen v bodu 3.1.) a dále ve společných prostorách, kde činnost neorganizuje jiný zaměstnanec DM, jako např. v klubovnách, volně přístupných pracovnách a studovnách, v kuchyňkách, na chodbách, schodištích a jiných veřejně přístupných místech. Za nepřítomného se považuje i vychovatel, který se věnuje jiným žákům než vlastním v rámci pravidelného (týdenního) rozvrhu zájmové a další činnosti.

3.4.   Při výkonu hlavní služby dvěma a více zaměstnanci musí být každému z nich určen prostor k výkonu dohledu. Za určení rajónu a pokrytí dohledem celé budovy a za jejich vystřídání v době přestávky na jídlo a oddech zodpovídá vedoucí vychovatel.

3.5.   Všichni pracovníci, bez ohledu na jejich pracovní zařazení, činí v případě, že zjistí riziko ohrožení zdraví opatření podle bodu 2.3. a informují vychovatele nebo vedoucího pracovníka (podle závažnosti) o rizicích a provedených úkonech.

3.6.   V případě, že nezletilý žák odjíždí v průběhu pracovního týdne mimo DM, je povinností rodičů hodnověrným způsobem sdělit proč, kdy a jakým způsobem se žák dopraví a kam. Za dodržení podmínek tohoto ustanovení Vnitřního řádu DM odpovídá zaměstnanec, který žáka propouští a provádí zápis do Průkazky žáka (obvykle recepční).

3.7.   Pracovník konající práci v recepci v době mimořádného odjezdu žáka je povinen prověřit, zda s odjezdem nezletilého žáka jsou srozuměni jeho zákonní zástupci. Tato skutečnost se dokládá:

- písemnou žádostí zákonného zástupce,
- sdělením vychovatele, který v kontaktu s rodiči žádost ověřil a který provedl záznam v deníku VS (písemná žádost chybí),
- zápisem recepčního v denním záznamu, pokud ověřil oprávněnost požadavku žáka dotazem u zákonného zástupce.

Souhlas zákonného zástupce s odjezdem žáka se nedokládá v případě odjezdu z důvodu akutního onemocnění. Zápis o odjezdu se provede v denním záznamu. V případě pochybností žádá recepční žáka nebo přímo rodiče, aby příjezd žáka domů potvrdili telefonicky (následně písemně v průkazce žáka).

3.8.   V případě pozdějšího příjezdu do DM, než je uvedeno v průkazce žáka, provádí hlavní služba o této skutečnosti zápis do denního záznamu a vychovatel žáka je povinen nejpozději druhý den prověřit důvody. Jde-li o nezletilého žáka je povinností vychovatele informovat rodiče nejpozději při druhém opakování pozdního příjezdu. Neprodleně však přijímá výchovná nebo organizační opatření (změna údajů v průkazce) z toho důvodu, aby bylo v každé chvíli zřejmé, kdo za zdraví nezletilého žáka odpovídá. Veškeré informace vztahující se k pozdnímu příjezdu zaznamená hlavní služba v denním záznamu.

4. Limity počtu žáků na jednoho dohlížejícího zaměstnance.

4.1.   Stanovené limity počtu žáků, bez ohledu na jejich zletilost, jsou uvedeny v přepočtu na jednoho zaměstnance, který není vázán jinou činností znemožňující mu konat obvyklý dohled (například dohled u výchovné skupiny v době, kdy je zaměstnán zájmovou činností). Tyto limity jsou závazné pro určování počtu zaměstnanců do služeb a je-li limit překročen o více než 10 % je povinností pracovníka konajícího v dané chvíli dohled neprodleně upozornit vedoucího vychovatele, který za zajištění dohledu v rámci stanovených limitů odpovídá.

4.2.   Limity počtu žáků na jednoho zaměstnance při běžném provozu v průběhu pracovního týdne (stanoví se podle podmínek, žádný předpis neexistuje):
4.2.1.      Dopoledne – od 7,00 do 14 hodin: max. 90 žáků
4.2.2.      Odpoledne – od 14 do 22 hodin: max. 50 žáků na DM  max. 40 žáků na internátu
4.2.3.      V noci – od 22 do 7,00 hodin: max. 170 žáků
4.2.4.      V neděli odpoledne – příjezd žáků od 16 do 22 hodin: max. 90 žáků.
4.2.5.      V pátek odpoledne – odjezd žáků od 11 do 15 hodin: max. 90 žáků

4.3.   Při plánování a rozvrhování počtu pracovníků dohledu v souladu s limity vychází vedoucí vychovatel z počtu zapsaných žáků pro dobu od 14 hod do 7 hodin druhého dne a pro dobu od 7 do 14 hodin a neděle (příjezdové dny) z kvalifikovaného dohadu počtu přítomných.

4.4.   Při akcích konaných mimo budovu DM nesmí na jednu osobu zajištující bezpečnost připadnout více jak 25 žáků. Při konání aktivit s vyšším rizikem ohrožení zdraví určí podle druhu aktivity maximální počet účastníků vedoucí vychovatel (vychází z předpisů pro konkrétní činnosti). Minimální počet účastníků je stanoven v Zásadách koordinace akcí a jejich konání mimo DM.

5. Legislativní rámec směrnice.

5.1.   § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

5.2.   Metodický pokyn MŠMT ČR k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

 

Přílohy:

-         dokument Obsah prvních organizačních schůzek – poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví
-         Závazný pokyn k registraci a užívání spotřebičů napájených elektrickým proudem
-         Osnova poučení o bezpečném chování v pololetí školního roku
-         Příkaz ředitelky k organizaci, zajišťování úkolů a provádění kontroly na úseku BOZP (článek 6., povinnosti dohledu nad nezletilými žáky)
-         Písemný záznam o dohodě výkonu dozoru jinými zaměstnanci
-         Metodická pomůcka – Povinný dohled (Vševěd, metodika sociální prevence)

 

V ............................... dne ..........................

ředitel