Menu

Vyhledávání

Organizační formy vyučování

Vážení kolegové, MŠMT ČR nevydá žádný další výklad k novelizované vyhlášce, neboť jejím jazykem jsou běžně užívané a pedagogické veřejnosti známé odborné termíny z pedagogiky a didaktiky. Pro připomenutí: pojem organizace vyučování viz níže !

! Nezaměňovat s vyhláškou  MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění  pozdějších předpisů/ - upravuje podrobnosti organizace školního roku, druhy, délku a termíny jednotlivých školních prázdnin v základních a středních školách a termíny vydávání vysvědčení v těchto školách.

V textu vyhlášky MŠMT ČR č. 436/2010 Sb. se s pojmem organizace školního roku nesetkáte, což bylo vlastním smyslem námi vyvolané novelizace.

Z uvedeného je zřejmé, že důvodem, pro který se přiměřeně snižuje úplata, je opakovaná /tzv.. „ cyklická “ / výuka, odborný výcvik žáků oborů vzdělání s výučním listem mimo sídlo školy - domova mládeže. Viz organizace výuky mimo prostor školy, při praktickém /odborném/ výcviku.

Veškeré ostatní důvody pro snižování úplaty byly novelou vyhlášky odstraněny.

Slovo na závěr : Vykládat závazně právní normy je pouze v kompetenci soudů, veškeré snahy o získání jednoznačného výkladu vyhlášky č.108/2005 Sb. na MŠMT ČR  vedly ke vzniku několika navzájem si odporujících a v praxi nepoužitelných verzí.

Novelou č.436/2010 Sb. je problém zjednodušení agendy úplaty v domově mládeže v daném legislativním rámci vyřešen.

S pozdravem L.Pechová, DM SŠ a VOŠ cestovního ruchu České Budějovice, 2.6.2011

Příloha : Organizační formy vyučování – organizace výuky
Pojem:
Organizaci vyučování
lze chápat jako způsob uspořádání všech složek vyučování (činnosti učitele, žáků, učiva a věcných prostředků vyučování), které se děje v určitých časových a prostorových podmínkách.
Každá organizační forma vyučování (OFV) vyjadřuje zároveň vnitřní strukturu systému řízení výuky.
Model organizační formy vyučování zahrnuje:
uspořádání složek vyučování
činnosti učitele
činnosti žáků
struktury učiva
struktury věcných prostředků (uspořádání v prostoru - rozmístění, uspořádání v čase - řazení)
( uspořádání struktury řízení vyučování
určení vazeb
určení informačních toků
Volba OFV závisí na:
cíli své práce
charakteru učiva
připravenosti a specifických potřebách žáků, včetně jejich individuálních zvláštností
možnostech školy
Základní členění OFV:
frontální vyučování (hromadné)
individuální vyučování
skupinové a kooperativní vyučování
individualizované a diferencované vyučování
systém různých OFV uplatňovaný při realizaci projektů a integrovaných učebních celků (např. projektové vyučování, ....
domácí učební práce žáků
otevřené vyučování (společná činnost v kruhu, svobodně volená práce, týdenní plánování, řešení projektů, fáze organizované a vedené učitelem)

 

 

Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc., doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
PEDAGOGIKA PRO UČITELE, 2., rozšířené a aktualizované vydání, Grada Publishing, a.s. :