Menu

Vyhledávání

Organizační směrnice ředitele k umísťování žáků a studentů v DM

Nezávazný vzor

Organizační směrnice ředitele k umísťování žáků a studentů v DM

Čl. 1   Obecné podmínky

Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, o umisťování žáků a studentů v domově mládeže a internátu rozhoduje ředitel  DM.
Ředitel při umísťování žáka nebo studenta (dále jen žáka) přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.
O umístění rozhoduje ředitel na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka a zletilým žákem do termínu vypsaného ředitelem výše uvedeného školského zařízení na každý školní rok.
Ředitel písemně vyrozumí  zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka o umístění nebo neumístění do domova mládeže a internátu do ............
Rozhodnutí ředitele o umístění či neumístění v domově mládeže a internátu nepodléhá správnímu řízení.

Čl. 2 Upřesnění kritérií pro umísťování žáků

Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity školského zařízení budou přednostně umísťováni žáci, kteří:
a) pocházejí ze složitých sociálních poměrů, což žadatel doloží buď potvrzením příslušného orgánu nebo požádá písemně ředitele o zohlednění jím popsané situace,
b) doloží zdravotní důvody k přednostnímu umístění ve školském zařízení potvrzením od lékaře (přiložit k přihlášce do domova mládeže a internátu)
c) jsou mladší - posuzuje se současně s kritériem pod bodem a) – sociální důvody, uplatnění tohoto kritéria není třeba dokládat žádostí (upřednostnění před žáky staršími 18-ti let),
d) stráví v prostředcích veřejné dopravy při dojíždění z místa bydliště více než 60 minut (u žáků speciálních škol může být přepravní doba i kratší), bude přihlíženo též k obtížnosti dopravního spojení a četnosti spojů,
e) byli ubytováni ve domově mládeže a internátu v předchozím školním roce a prokázali sociální přizpůsobivost a aktivitu v životě školského zařízení (stupeň ukázněnosti a aktivní účast na výchovném programu)

Čl. 3 Závazné termíny k průběhu řízení o umístění žáků v domově mládeže a internátu

Uzávěrka přijímání přihlášek: do 31. května......... Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném školským zařízením nebo na tiskopisu SEVT.

Odeslání rozhodnutí o umístění či neumístění žáka do domova mládeže a internátu rodičům žadatelů: do 30. června ........

Čl. 4 Organizační postup při umísťování žáků a studentů

a) Distribuce přihlášek:

- zájemcům z řad zákonných zástupců žáků přijímaných do 1. ročníků škol budou distribuovány přihlášky střední školou, v níž se žák uchází o přijetí v průběhu přijímacího řízení; škola upřesní rodičům žáka adresáta vyplněné přihlášky (buď příslušná střední škola, která po kompletaci všech přihlášek je odevzdá hromadně na ředitelství školského zařízení nebo mohou být zaslány rodiči žáka přímo do školského zařízení)
-         žákům ubytovaným v domově mládeže a internátu přihlášky předají ( nepřítomným zašlou poštou ) skupinoví vychovatelé nejpozději do ....
-         přihlášky na domov mládeže a internát  jsou veřejnosti  dostupné v recepcích školského zařízení k osobnímu  vyzvednutí.

b) Zjištění o plnění podmínek k umístění u již ubytovaných žáků:
-    vychovatelé předají návrhy na umístění či neumístění žáků podle čl. 2 do 31.5. vedoucímu vychovateli,
-    návrhy projedná porada vychovatelů na jednotlivých budovách nejpozději  do 5. června 2007 a sdělí neprodleně řediteli školského zařízení své stanovisko.

c)  Vypracování pořadníku přijímání žáků k ubytování pro případ uvolnění místa odřeknutím  ubytování již přijatým žákem – zodpovídá zástupce statutárního orgánu školského zařízení  do ......

d) K umísťování žáků na uvolněná místa v průběhu školního roku zmocňuje ředitel školského zařízení  zástupce statutárního orgánu.

Čl. 5 Ukončení ubytování na domově mládeže a internátu v průběhu školního roku

Během školního roku ukončí ředitel  žákovi umístění ve školském zařízení  pokud :

a) o to požádá písemně zákonný zástupce žáka, nebo zletilý žák nejpozději do 20. dne  předchozího měsíce, kdy ukončí ubytování,
b) zákonný zástupce nebo zletilý žák opakovaně neuhradí úplatu za ubytování nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodl se s ředitelem školského zařízení na jiném termínu úhrady,
c) žák přestal být žákem střední školy nebo mu bylo povoleno přerušení studia,
d) žák byl vyloučen z domova podle § 31 odst. 2 a 4, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (.školský zákon)
e) žák se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která ubytovanému žákovi poskytuje vzdělávání.

 

V ......................... dne ...........................

ředitel