Menu

Vyhledávání

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v DM

Nezávazný vzor

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších  předpisů, s vyhláškou č.
108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů vydávám tuto směrnici.

čl. 1 Základní  ustanovení.

Školské služby se poskytují za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost daného školského zařízení. Úplatu hradí zákonný zástupce žáka nebo studenta nebo zletilý žák (dále jen plátce).

čl. 2 Výše úplaty za ubytování.

1) Úplata za ubytování (dále jen úplata) je stanovena dle vyhlášky č.108/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vždy na kalendářní měsíc, který je úhrnem všech kalendářních dnů, tj. včetně sobot a nedělí.

Výši úplaty stanoví ředitelka DMIŠJ (dále jen ředitelka) při přijetí žáka nebo studenta (dále jen žák) k ubytování vždy pro následující školní rok podle přílohy č 1. této směrnice.

2) V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., § 5, odst. 4 ve znění vyhl. č. 436/2010 Sb., se výše úplaty nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Možnosti a podmínky snížení úplaty za ubytování stanoví čl. 3.

čl. 3 Snížení měsíční úplaty a osvobození od úplaty žáků internátu a domova mládeže.

1) Snížena bude úplata plátci, který pobírá dávky státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo pobírá dávky podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů a tuto skutečnost prokáže ředitelce potvrzením o poskytnutí některého ze státních příspěvků vystaveným územně příslušným Úřadem práce ČR rozhodnutím soudu o pěstounské péči. Výše úplaty podle tohoto ustanovení je určena v příloze 1, odst. 1 písm. b).

2) Ředitelka na základě žádosti plátce sníží úplatu za ubytování žákovi, který z důvodu organizace vyučování ve škole nebude opakovaně ubytován, tzn. že sníží úplatu za každou absenci způsobenou organizací vyučování v trvání nejméně tří pracovních dnů. Snížení úplaty a vyúčtování bude provedeno po ukončení ubytování žáka.

U žáků, kterým se pravidelně střídá období teoretické výuky a praktického vyučování po týdnu, bude stanovena výše úplaty na polovinu dle odst. 1 písm. c) přílohy č. 1 ode dne nástupu k
ubytování.

3) Měsíční úplata se snižuje o kalendářní dny v měsíci, po které žák nebyl ubytován před nástupem k ubytování, protože byl přijat v průběhu započatého školního roku. Den nástupu je vždy uveden v písemných pokynech k ubytování nebo je jinak závazně dohodnutý s plátcem a pak případný další odklad nástupu k ubytování ze subjektivních důvodů (nemoc apod.) není důvodem ke snížení úplaty.

4) U žáků ubytovaných na internátu se z měsíční úplaty odečítá poměrná část měsíční úplaty za dny školního vyučování, po které žák nebyl přítomen z důvodů organizace školního vyučování nebo i důvodů osobních. Jeho nepřítomnost musí být řádně omluvena.

5) Při ukončení ubytování v průběhu školního roku se za poslední pobytový měsíc stanoví výše úplaty poměrně ke dni ukončení ubytování. Toto ustanovení neplatí pro závěr školního roku, a to nejdříve od 24. 6.

6) Pro případy uvedené v odst. 1 až 5 tohoto článku se úplata za jeden kalendářní den vypočte jako podíl stanovené měsíční úplaty (i snížené) a počtu kalendářních dnů v daném měsíci. Předpis náhrad za všechny dny v měsíci, po které nebyl žák ubytován, se zaokrouhluje na celé koruny.

čl. 4 Podání žádosti o snížení úplaty a rozhodnutí ředitelky

1) O snížení měsíční úplaty musí plátce požádat ředitelku DMIŠJ písemně a v případech uvedených v odst. 1 (na vyžádání i v odst. 2) čl. 3 a doložit žádost dalšími doklady a potvrzeními. Termín podání žádosti o snížení úplaty s příslušnými doklady je nejpozději do 25. v měsíci, na který je nárok uplatňován. Doklady k žádosti o snížení úplaty podle odst. 1 je třeba podávat - obnovovat před ukončením platnosti rozhodnutí, trvá-li stav sociální nouze.

2) Po prokázání skutečnosti opravňující ke snížení úplaty za ubytování v internátě nebo v domově mládeže ředitelka následně vydá rozhodnutí o jejím snížení v rámci správního řízení, ve kterém uvede i dobu platnosti tohoto rozhodnutí.

čl. 5 Ukončení ubytování v domově mládeže

1) Datum ukončení ubytování v domově mládeže a internátu se stanoví dnem, kdy žák řádně předal všechny prostředky jemu svěřené k užívání (inventář pokoje, ložní prádlo a jiný zapůjčený inventář, klíče a čip). O ukončení ubytování je sepsán záznam formou tzv. výstupního listu, ve kterém potvrzují odpovědní zaměstnanci DMIŠJ i žák, že byly řádně předány žákem užívané prostředky. Výstupní list obsahuje i záznam o případných závazcích žáka, resp. jeho zákonných zástupců vůči domovu mládeže (škody na majetku DMIŠJ).

2) Nárok na ubytování končí

- dnem následujícím po dni ukončení nebo přerušení studia;
- dnem, ke kterému byl žák vyloučen z DM nebo mu bylo ukončeno ubytování z důvodu porušování platebních podmínek;
- nebo dnem, který je uveden na písemné žádosti zákonných zástupců nebo zletilého žáka podané nejméně 10 dnů před datem ukončení ubytování.

čl. 6 Platební podmínky

1) Úplatu hradí plátce bezhotovostním převodem na účet DMIŠJ u peněžního ústavu: (uveďte bankovní spojení). Nebude-li platba splňovat tyto podmínky, tak nebude možné platbu v DMIŠJ identifikovat. Tato mylná platba zakládá důvod k posouzení situace jako porušení platebních podmínek za což jsou předepsány úroky z prodlení (viz. odst. 8).

2) Před nástupem k ubytování je splatná záloha na první pobytový měsíc. Hradí se v plné výši, i když nastoupí žák k ubytování v průběhu měsíce anebo bude dodatečně žádat o snížení úplaty podle čl. 3 této směrnice, pokud nebylo rozhodnuto o snížení úplaty na základě písemné žádosti žadatele ještě před nástupem k ubytování. Termín její splatnosti je uveden v přípisu,
kterým se žadateli o ubytování sděluje přijetí žáka k ubytování a platební podmínky, nejpozději však v den nástupu k ubytování.

3) Úplata za ubytování na měsíc následující je splatná do 10. dne předchozího kalendářního měsíce. Úhrada nákladů za ubytování se provádí zálohově na další měsíc. Plátce může uhradit i několik záloh jednou platbou.

4) Jestliže plátce opakovaně (po dva měsíce) neuhradí úplatu, může ředitelka po předchozím upozornění plátce rozhodnout o okamžitém ukončení ubytování žáka v DMIŠJ (§ 35 odst. 1
písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., ukončení ubytování není konáno ve správním řízení).

5) Součástí úplaty za ubytování je u žáků i záloha na stravování, jejíž výši určí ředitel (viz. příloha č. 1). Plátce se může vzdát požadavku na stravování, pak zálohu nehradí. Výši zálohy může plátce snížit v případě, kdy žák tyto služby nevyužívá plně.

6) Při nedodržení platebních podmínek účtuje DMIŠJ plátci k úhradě:

a) úroky z prodlení ve výši 25,- Kč za každý započatý týden splatnosti od 10. v měsíci; připadá-li tento den na den pracovního klidu, pak lhůta počíná od prvního pracovního dne po 10. v měsíci,
b) paušální poplatek ve výši 42 Kč za doporučené psaní s upomínkou,
c) může předepsat i paušální poplatek za opakované telefonické upozornění na neuhrazení úplaty v termínu ve výši 15,- Kč za každý hovor.
Úroky z prodlení a poplatky se připisují na osobní účet žáka v účetnictví DM.

7) Vyúčtování nákladů na ubytování provádí DMIŠJ vždy písemně na adresu plátce.

a) Vyúčtování za 1. pololetí školního roku obdrží plátce do 28.2.
b) Vyúčtování za celou dobu ubytování obdrží plátce do posledního dne měsíce následujícího po dni ukončení ubytování.
c) Vyúčtování obsahuje údaje o:
- příjmech na účet DMIŠJ od plátce;
- výdajích za ubytování a další náhrady za poskytnuté služby dle této směrnice;
- rozdílu (přeplatek, nedoplatek);
- způsobu vyrovnání rozdílu.

8) Informaci o nedoplatku, neuhrazení zálohy obdrží plátce písemně s uvedením dlužné částky. Splatnost dlužné částky je 14 dnů.


čl. 7 Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dne ..................

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu je umístěna na webových stránkách DM.


Přílohy:

č. 1     Poplatky za služby

č. 2     Tiskopis žádosti o snížení úplaty za ubytování v internátu, domově mládeže