Menu

Vyhledávání

Poučení o dohledu nad žáky, dětmi

Zde uveďte název školy

Poučení o dohledu nad žáky, dětmi.

 

Pan(í) …………………………………

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) podle § 6, odst. 6, vyhl. č. 263/2007 Sb.,  pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, poučen(a) o vykonávání dohledu nad žáky, dětmi. Tento dohled nad žáky, dětmi budu vykonávat na pověření ředitele(ky) školy, popř. jiného vedoucího zaměstnance určeného ředitelem(kou) školy, a to na dobu nezbytně nutnou.

 

V ……………….. dne …………………..

 

.........................................................         ..........................................................

zaměstnanec                                               ředitel(ka) školy